Przedsiębiorcy mogą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej korzystać z usług zagranicznych dostawców, kontrahentów i partnerów biznesowych. Faktury mogą być wystawiane w walucie obcej. Dowiedzmy się, jak zaksięgować fakturę w walucie europejskiej.

Księgowanie w jednej walucie

Zarówno ustawa o rachunkowości, jak i ustawa o VAT stanowią, że przedsiębiorcy muszą rozliczać się w jednej walucie. Dotyczy to zarówno prowadzenia ksiąg rachunkowych, jak i ksiąg przychodów i rozchodów, a także zapłaty podatku dochodowego i podatku od towarów i usług. Przedsiębiorca może dokonywać transakcji w walutach obcych, ale przy księgowaniu faktur w euro musi przeliczyć kwotę na fakturze na walutę krajową. Kluczowe znaczenie ma zastosowanie odpowiedniego kursu wymiany.

Przeliczanie kwoty w euro na złote

Przyjmuje się, że każda faktura wystawiona w walucie obcej powinna być przeliczona na walutę kraju, czyli w tym przypadku w Polsce na złotówki. W szczególności należy przeliczyć również pozycję dotyczącą kwoty podatku VAT. Używamy:

Średni kurs wymiany, który Narodowy Bank Polski ogłosił w ostatnim dniu poprzedzającym dzień wystawienia faktury, lub

ostatni kurs wymiany opublikowany w ostatnim dniu powstania obowiązku podatkowego przez Europejski Bank Centralny.

Prawo stanowi również, że jeżeli walutą użytą na fakturze nie jest euro, księgowy lub przedsiębiorca powinien przeliczyć kwotę na euro, stosując kurs wymiany. W razie potrzeby kwoty na fakturze należy zaokrąglić do pełnych groszy, tzn. wszystkie kwoty poniżej 0,5 grosza należy pominąć. Natomiast kwoty powyżej 0,5 grosza należy zaokrąglić do 1 grosza w górę.

Czytaj również: Przejście na księgowość wirtualną – z czym to się wiąże? Dowiedz się więcej na https://naszdokument.pl/wystawianie-faktur/przejscie-na-ksiegowosc-wirtualna/clde_oqpr

Moment powstania obowiązku podatkowego przy fakturze w euro

Artykuł 19a ust. 1 ustawy o VAT stanowi, że obowiązek podatkowy u odbiorcy towarów lub usług powstaje z chwilą dokonania dostawy lub wykonania usługi. Wyjątek ten nie jest prawdziwy. Obowiązek podatkowy powstaje w momencie wystawienia faktury, jeśli chodzi o dokumentację.

Dostawa energii elektrycznej, cieplnej lub gazu

Świadczenie następujących usług: telekomunikacyjnych, najmu, dzierżawy i leasingu, ochrony i przechowywania mienia, usług ochroniarskich, usług stróżowania i ochrony wymienionych odpowiednio w załącznikach nr 140-153, 174 i 175. 3 ustawy, stała obsługa prawna i obsługa biurowa.

Jeżeli faktura zbiorcza wystawiona dla kontrahenta w walucie obcej zawiera różne transakcje za dany miesiąc, konieczne jest przeliczenie każdej pozycji osobno. Do wyliczenia właściwego kursu walutowego przyjmuje się datę powstania obowiązku podatkowego.

W przypadku faktur w walutach obcych wystawionych przed powstaniem obowiązku podatkowego należy przeliczyć fakturę na walutę krajową według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu powstania obowiązku podatkowego lub przed tym dniem. Dzień poprzedzający wystawienie faktury.

Faktury zaliczkowej nie wystawia się w przypadku, gdy za daną transakcję płacona jest zaliczka na poczet wewnątrzwspólnotowej dostawy lub nabycia towarów. Właściwa faktura jest wystawiana dopiero po zrealizowaniu wszystkich zamówień. Wtedy też powstaje obowiązek podatkowy. W celu przeliczenia faktury na walutę europejską należy zastosować średni kurs wymiany Narodowego Banku Polskiego lub EBC. Jest to zazwyczaj ostatni dzień przed wystawieniem faktury wyszczególniającej całą transakcję.