Polityka konkurencji w Unii Europejskiej jest bardzo istotnym elementem rynku wewnętrznego. Jej głównym celem jest zapewnienie wszystkim „obywatelom” Europy lepszej jakości towarów i usług oferowanych po niższych cenach. Polityka konkurencji określa zasady, dzięki którym firmy konkurują ze sobą w uczciwy sposób i nie są faworyzowane przez dane państwo. Zasady te mają zachęcać do przedsiębiorczości, a dzięki temu stwarzać większy wybór dla konsumentów. Ponadto rzetelne stosowanie reguł polityki konkurencji pozwala poprawiać jakość produktów i usług, a także obniżać ich ceny. W celu umożliwienia osiągnięcia tych rezultatów, Unia Europejska stale walczy z antykonkurencyjnym zachowaniem w państwach członkowskich m. in. poprzez kontrolę na fuzjami i udzielaniem pomocy publicznej, jak również zachęcaniem do coraz większej liberalizacji.

Głównym organem odpowiedzialnym za stosowanie zasad polityki konkurencji jest Komisja Europejska. Ustanawia ona narzędzia polityki konkurencji, które mają umożliwić urzeczywistnienie się unijnego programu na rzecz wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i inwestycji. Przeprowadza również szereg ekspertyz rynkowych m. in. w takich dziedzinach, jak jednolity rynek cyfrowy, unia energetyczna, usługi finansowe, polityka przemysłowa. Komisja podejmuje również stałą walkę z procederem pozwalającym na uchylanie się od opodatkowania.

Komisja egzekwuje zasady konkurencji przede wszystkim w dziedzinach dotyczących przeciwdziałania praktykom monopolistycznym, tworzenia karteli, fuzji oraz pomocy państwa. Co istotne, wdrażając instrumenty polityki konkurencji, Komisja stale dostosowuje je do rozwoju sytuacji na rynku, biorąc pod uwagę np. zdarzenia losowe, które często powodują konieczność rewizji sztywno ustalonych zasad. Komisja podejmuje również działania w zakresie promocji kultury konkurencji w Unii Europejskiej jak i na całym świecie.

W ostatnich latach, Komisja Europejska będąc odpowiedzialną za wdrażanie polityki konkurencji pomaga również konsumentom i przedsiębiorcom otrzymywać odszkodowania za wszelkie szkody, które są skutkiem antykonkurencyjnych działań na rynku wewnętrznym. W tym celu podejmuje również działania usprawniające procedury badania i dochodzenia nieprawidłowości w zakresie udzielania pomocy publicznej.