Jeśli prowadzimy działalność gospodarczą, musimy liczyć się z wszelkim ryzykiem, jakie się z nią wiąże: zmieniające się trendy na rynku konsumenckim, coraz wyższe ceny surowców, inflacja, nieuczciwi partnerzy biznesowi, niewypłacalność to tylko kilka z wielu czynników, które jeśli nakładają się na siebie i trwają od dłuższego czasu, skutkują bankructwem firmy. Sprawdźmy, czym dokładnie jest upadłość firmy i jakie niesie ze sobą konsekwencje.

Czym jest upadłość firmy?

Wedle Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku prawo to przysługuje przedsiębiorcom oraz (w rozumieniu kodeksu cywilnego chodzi o osoby fizyczne, które prowadzą jednoosobową działalność) spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkom akcyjnym, wspólnikom spółek handlowych oraz partnerskich. Art. 1 Ustawy mówi tutaj jasno, że upadłość ogłasza się w stosunku do niewypłacalnego dłużnika. Jeżeli firma nie jest w stanie spłacić zobowiązań pieniężnych przez okres przynajmniej 3 miesięcy, wówczas w ciągu 30 dni od wystąpienia przesłanki o ogłoszeniu upadłości ma prawo złożyć wniosek w rejonowym sądzie gospodarczym.

Jak ogłosić upadłość firmy?

Wniosek taki mogą zgłosić podmioty uprawnione, a w rozumieniu Art. 20 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 są nimi zarówno dłużnik, jak i każdy z jego wierzycieli. Prawo to przysługuje też między innymi wspólnikom (jeśli mowa o spółkach jawnych, komandytowych, partnerskich i komandytowo-aukcyjnych), osobom uprawnionym do reprezentowania interesów dłużnika, osobom lub organom uprawnionym do wykonywania czynności prawnych z tytułu posiadania udziałów będących w posiadaniu Skarbu Państwa (jeśli mowa o jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa) czy likwidatorom, jeśli spółka jest w stanie likwidacji. Jeżeli zaś chodzi o samą upadłość firmy Wrocław, złożenie wniosku jest jednoznaczne z wszczęciem postępowania w sprawie upadłości. Wniosek składa się za pomocą specjalnego formularza, który powinien zawierać podstawowe informacje o dłużniku, ośrodku jego działalności, informacje uzasadniające złożenie wniosku. Jeśli wniosek składa sam przedsiębiorca lub spółka, powinna dołączyć między innymi wykaz majątku, listę wierzycieli, listę podmiotów, które mają zobowiązania wobec dłużnika.

Czym skutkuje ogłoszenie upadłości firmy?

Sprawdźmy, jakie są skutki ogłoszenia upadłości firmy:

  • utrata kontroli nad majątkiem (masą upadłości) na rzecz syndyka,
  • wstrzymanie postępowań egzekucyjnych wobec dłużnika,
  • elastyczny plan spłaty ustalony przez sąd,
  • po sfinalizowaniu planu spłaty dłużnik może znowu zajmować się działalnością gospodarczą.

Jak przebiega cały proces?

Po ogłoszeniu upadłości, sąd wyznacza syndyka. Jego celem będzie oddłużenie osoby niewypłacalnej poprzez utworzenie planu podziału majątku firmy między wierzycielami oraz reprezentowanie jego interesów i dochodzenie praw. Mimo iż złożenie wniosku skutkuje wyjściem formy z długów, trzeba liczyć się z tym, że traci się kontrolę nad jej majątkiem. Z drugiej strony często ogłoszenie upadłości jest ostatnią deską ratunku, aby osoba zadłużona mogła wejścia na nową drogę i na nowo rozpocząć działalność gospodarczą.